Revision history for RegimentOfBelieversInParadise


Revision [6682]

Last edited on 2012-01-24 16:32:31 by BlogSufi
Additions:
Ash-hadu an laa ilaaha illa-Llah, wa ash-hadu anna Muhammadan `abduhu wa habeebuhu wa rasooluh (s). Awda`na hadhihi 'l-kalimatayn `indak, yaa Sayyidee, yaa Rasoolullah, wa hum lana wadi`atun yawma 'l-qiyamah yaa man arsalahullahu ta`ala rahmatan lil-`alameen. (Mawlana Shaykh sits.) Allah Allah, SubhanAllah. Allah Allah, Sultan Allah. Allah Allah, `Azeez Allah. Allah Allah, SubhanAllah. Allah Allah, Allah Allah, Sultan Allah. Allahu akbar wa lillahi 'l-hamd! Madad yaa RijaalAllah, madad yaa Saahib al Imdaad, yaa Sultaan al-Awliya, yaa Hadrati Shaykhuna Sultaan al-Awliya, madad, madad, madad!
Dome dome, dome dome, Dome dome, dome dome 4x
WebSufiLive, CategoryJumaSohbat, CategoryResurrection, CategoryParadise, CategoryPurification
Deletions:
Ash-hadu an laa ilaaha illa-Llah, wa ash-hadu anna Muhammadan `abduhu wa habeebuhu wa rasooluh (s). Awda`na hadhihi 'l-kalimatayn `indak, yaa Sayyidee, yaa Rasoolullah, wa hum lana wadi`atun yawma 'l-qiyamah yaa man arsalahullahu ta`ala rahmatan lil-`alameen. (Mawlana Shaykh sits.)
Allah Allah, SubhaanAllah. Allah Allah, Sultan Allah. Allah Allah, `Azeez Allah. Allah Allah, SubhaanAllah. Allah Allah, Allah Allah, Sultan Allah.
Allahu akbar wa lillahi 'l-hamd! Madad yaa RijaalAllah, madad yaa Saahib al Imdaad, yaa Sultaan al-Awliya, yaa Hadrati Shaykhuna Sultaan al-Awliya, madad, madad, madad!
Dome dome, dome dome, Dome dome, dome dome
Dome dome, dome dome, Dome dome, dome dome
Dome dome, dome dome, Dome dome, dome dome
Dome dome, dome dome, Dome dome, dome dome
WebSufiLive, CategoryJumaSohbat


Revision [4744]

The oldest known version of this page was created on 2010-03-19 18:44:27 by BlogSufi
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki